SATURNIIDAE

Silk moths of Europe

____________________________________________________________________________________

Aglia tau

Aglia tau ferenigra

Aglia tau melaina

Antheraea pernyi

Antheraea yamamai

Graellsia isabellae

Perisomena caecigena

Samia cynthia

Saturnia pavonia

Saturnia pavoniella

Saturnia pyri

Saturnia spini

 

Aglia tau, Antheraea pernyi

 

Antheraea yamamai, Graellsia isabellae

 

Perisomena caecigena, Samia cynthia

 

Saturnia pavonia, Saturnia pavoniella

 

Saturnia pyri, Saturnia spini