EREBIDAE / CATOCALINAE

Stuzkavcovite Europy

____________________________________________________________________________________

Aedia funesta

Callistege mi

Catephia alchymista

Catocala conversa

Catocala dilecta

Catocala diversa

Catocala electa

Catocala elocata

Catocala eutychea

Catocala fraxini

Catocala fulminea

Catocala hymenaea

Catocala nupta

Catocala nymphaea

Catocala nymphagoga

Catocala promissa

Catocala puerpera

Catocala sponsa

Dysgonia algira

Euclidia glyphica

Gonospileia triquetra

Laspeyria flexula

Lygephila craccae

Lygephila ludicra

Lygephila lusoria

Lygephila pastinum

Lygephila procax

Lygephila viciae

Minucia lunaris

Ophiusa tirhaca

Prodotis stolida

 

 

Aedia funesta, Callistege mi

 

Catephia alchymista, Catocala conversa

 

Catocala dilecta, Catocala diversa

 

Catocala electa, Catocala elocata

 

Catocala eutychea

 

Catocala fraxini, Catocala fulminea

 

Catocala hymenaea, Catocala nupta

 

Catocala nymphaea, Catocala nymphagoga

 

Catocala promissa, Catocala puerpera

 

Catocala sponsa, Dysgonia algira

 

Euclidia glyphica, Gonospileia triquetra

 

Laspeyria flexula, Lygephila craccae

 

Lygephila ludicra, Lygephila lusoria

 

Lygephila pastinum, Lygephila procax

 

Lygephila viciae, Minucia lunaris

 

Ophiusa tirhaca, Prodotis stolida